Behandlingen bygger på det evidensbaserade Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram och genomförs i form av primärbehandling, förlängd behandling och vid behov utslussning.
Beroendesjukdomen gör ingen skillnad på vilket sinnesförändrande medel man använt. En stor fördel med 12-stegsprogrammet är att det finns en världsomspännande rörelse med självhjälpsgrupper där vi har en förhoppning om att klienten hamnar och fortsätter sitt tillfrisknande och skaffar sig nya vänner.

Vårt mål med behandlingen är att klienten ska bli självgående, ansvarsfull och en produktiv medborgare i samhället.

I behandlingen får klienten en ökad förståelse för beroendesjukdomen, samt att det även finns en lösning som hjälpt många att ta sig från ett aktivt beroende till ett liv utan att använda sinnesförändrande medel. Klienten kommer också att få stöttning i att besöka självhjälpsgrupper vilka är obligatoriska 2-3 ggr/vecka. Vi besöker olika självhjälpsgrupper både i närheten och lite längre bort.

Det är ett väl beprövat och framgångsrikt sätt att knyta nya vänskapsband med tillfrisknande beroende. Vi gör individuella genomförandeplaner med alla för att matcha individens behov mot vår kompetens. Vi har minst 2 personal kväll och natt samt helger.

12 STEGS PROGRAMMET

Stegarbetet i tolvstegsprogrammet kombineras med föreläsningar, grupper/lektioner omkring de känslomässiga problem som styrt den beroendes liv, samt individuella redovisningar av uppgifter som klienterna arbetat med på egen hand. Målet är att klienten ska arbeta sig igenom steg 1-8 under tiden på Jägarbacken, samt ha påbörjat och genomfört en del gottgörelser (steg 9) för att fortsätta det arbetet när behandlingen är avslutad. Klienten ska ha fått insikt om vikten av att på daglig basis fortsätta sitt förändringsarbete för att vidmakthålla resultatet av arbetet med steg 4-9, allt för att minimera risken att kliva tillbaka i ett aktivt beroende.

ANHÖRIGPROGRAM

Klientens anhöriga bjuds in för att delta i Jägarbackens anhörigprogram. Syftet är att anhöriga ska få information om sjukdomsbegreppet, förstå hur man som anhörig påverkas och styrs av den beroende (och sitt medberoende) och framför allt vad man kan göra åt det för att hantera sig själv och den beroende på ett sätt som är bra för båda. Man får kunskap om att beroendesjukdomen är en familjesjukdom och att alla runt den beroende är påverkade av sjukdomen. Programmet kan genomföras familjevis men även tillsammans med flera familjer.

MOTIVERANDE SAMTAL

Klienterna deltar enskilda motiverande samtal utifrån MI (Motivational Interviewing) med terapeut. MI är en metod som innebär att behandlaren vägleder klienten till att kunna fatta beslut om t.ex. att genomföra en livsstilsförändring. Metoden innebär att behandlaren hjälper klienten att hitta sina egna argument istället för att behandlaren ska diktera för klienten vad som han bör göra. Synsättet och samtalstekniken i MI är en utmärkt grund för alla aktiviteter i vårt behandlingsprogram.

MILJÖTERAPI

Jägarbacken HVB bedriver olika upplevelsebaserade aktiviteter som fiske, vandring i skog och mark, överlevnadskurser, kanotturer i natursköna områden. Aktiviteterna har ett terapeutiskt syfte och samverkar med övrig behandling till att öka klientens välmående. Majoriteten av vår personalgrupp arbetar som medlevare vilket innebär att man tillbringar ca 3 dygn med klienterna och delar behandlingsaktiviteter, fritidsaktiviteter och övrig tid på Jägarbacken med klienterna. Detta gör att det skapas en stark behandlingsallians mellan personal och klienter, vilket ökar förutsättningarna för goda behandlingsresultat.

SOCIAL FÄRDIGHETSTRÄNING

Klienten ansvarar för att sitt rum är städat och fint, sängen bäddad, att han sköter sin hygien, får tvätta sina egna kläder och sängkläder. Klienten får delta i matlagning flera gånger under sin behandling. Vid behov så stöttar vi och hjälper till i kontakt med myndigheter, bank, ekonomisk planering, m.m. Om klienten har utslussningsboende kommer det att vara ett ökat fokus på den sociala färdighetsträningen under den tiden.

AMBASSADÖRSKAP

Klienten kommer några gånger under sin behandling att vara en ambassadör under en vecka. Det innebär att han tar hand om nya klienter som kommer till Jägarbacken. Ambassadören ska vara en god förebild samt berätta om vad som förväntas av den enskilde under vistelsen på Jägarbacken. Han kommer vara den som ansvarar för att uppgifter såsom städning av de allmänna utrymmena utförs. Han är även ansvarig för menyn och matlagning lördag – söndag, han kan givetvis be om hjälp. Klienten får träna på möta, umgås och prata inför okända människor i olika självhjälpsgrupper Han får även i boendekollektivet träna på att tona ned sitt ego och tänka på vad som är bäst för att gruppen ska fungera.

FRITIDSAKTIVITETER

Fiske (egen eka i sjö med 5 minuters gångavstånd), bad, skidåkning, fysiska aktiviteter 2 ggr/vecka, bio, tillgång till sporthall, fina promenadstråk i naturskön miljö samt hockeyplan finns i anslutning till Jägarbacken HVB. Vi genomföra med jämna mellanrum någon form av resa knuten till aktiviteter. Vår förhoppning är att klienten ska hitta tillbaka till ett intresse som tappats bort eller hitta ett nytt. Klienten kommer att ges möjlighet att prova olika aktiviteter under sin tid på Jägarbacken. Vi uppmuntrar till en aktiv fritid, ett hälsosamt leverne och välmående. 

UTSLUSS

Jägarbacken har utslussningslägenheter intill behandlingshemmet och i Ockelbo och vi försöker vid behov att hitta boende även i andra städer för de klienter som saknar bostad. Vi har ett samarbete med AF för att utreda olika möjligheter till stödinsatser som lönebidrag, praktikplatser etc. Fokus under utslussningen är att träna på funktionella sociala färdigheter, att ha en sysselsättning och planera för tiden efter vistelsen på Jägarbacken. Att det vid utskrivning redan finns boende, sysselsättning, konstruktiva fritidsintressen, fungerande sociala relationer och en nykter och drogfri gemenskap bidrar till fortsatt välmående och en välfungerande tillvaro.

EFTERVÅRD

Jägarbacken har kontinuerliga eftervårdsträffar och skräddarsyr eftervård i samråd med klient och remittent. Klienten kan ha kontakt med oss via telefon eller t.ex. videomöten under ett år efter avslutad placering och har även möjlighet att komma till oss på återvändardagar. Man kan då ”boosta” sin önskan att fortsätta vara nykter och drogfri men även utgöra en positiv förebild för de personer som är inskrivna i behandlingen.

MET

Motivational Enhancement Therapy (MET) är den metod som enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården har den bästa effekten, särskilt om den kombineras med metoder som KBT eller 12-stegsprogrammet. MET baseras på ett antal MI-samtal där behandlare och klient tillsammans inventerar klientens bakgrund och nuvarande situation för att klienten utifrån den kunskapen ska ha optimala förutsättningar att fatta ett beslut om förändring. Metoden är manualbaserad och bygger på användning av 2 intervjuer och ett antal etablerade skattningsinstrument. Personalen på Jägarbacken kommer att utbildas i MET under 4 dagar i februari-mars 2022 av vår t.f. föreståndare, som är utbildare i metoden.

REPULSE

REPULSE

KRIMINALITETSPROGRAM

Kriminalitet som livsstil körs i 1 vecka och vid 2-4 tillfällen varje år. Klienterna erbjuds plats även om veckan inte infaller under deras behandlingstid, ingår i vårdavgiften.

NEUROSPYKIATRISK UTREDNING

Vi har möjlighet att efter önskemål från uppdragsgivare göra NP-utredningar. Vår psykolog genomför utredningsinsatserna och därefter kan vår psykiatriker göra bedömning om en ev medicinering. När det gäller män med missbruk så är de med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk diagnos överrepresenterade. Att inte då ta reda på vilka svårigheter som ev. finns och hur dessa kan behandlas samtidigt med behandling mot missbruket innebär att man inte har tillräcklig kunskap om målet för behandlingsinsatserna och hur de insatserna ska genomföras. Det är ungefär samma svårighet som om en orienterare försöker genomföra en tävling utan karta och kompass. Konsekvensen av bristande kunskap om klientens svårigheter och behov leder tyvärr ofta till upprepade misslyckanden för klienten och minskad benägenhet av uppdragsgivaren att stödja behandlingsinsatser. I förlängningen bidrar detta till betydande ökning av samhällskostnaderna för missbruksvården.